fbpx

Program

Tvoríme zelenú krajinu

Slovensko má pri ochrane životného prostredia čo dobiehať. Za posledné štyri roky vo vláde sa množstvo starých restov vyriešilo a procesy ako si uchovať zelenú krajinu sa naštartovali. Dokonca v oblasti envirodiplomacie či boja proti plastom si Slovensko získalo povesť lídra vo svojom regióne.

V nadväznosti na rozbehnuté procesy a riešenia, strana Most-Híd v oblasti ochrany životného prostredia plánuje zefektívňovať ochranu vody, lesov, prírody, pôdy, ovzdušia, klímy a pokračovať v boji proti skládkam.

Ochrana vody

Za 4 roky sme výrazne zvýšili ochranu najvzácnejšej suroviny na Slovensku – vody. Presadili sme prelomový zákon – Lex Žitný ostrov. Historický prvý zákon na ochranu najvzácnejších vodárenských lokalít. Ten určil jasné pravidlá, zvýšil pokuty a informovanosť obyvateľov. Vytvorili sme schému na podporu budovania kanalizácií a vodovodov aj v malých obciach. A spustili preventívne opatrenia na boj so suchom.

Spustíme program revízie domových studní. Vytvoríme štátom financovaný mechanizmus na kontrolu kvality vody v studniach a následne mapy vhodnosti používania studní v regiónoch. Najmä v lokalitách ohrozených suchom vytvoríme schému pomoci na hĺbenie a prehlbovanie domových studní využívaných miestnymi obyvateľmi.

Zefektívnili a reštartovali sme proces odstraňovania starých environmentálnych záťaží, ktoré ohrozujú aj podzemné vody. V súčasnosti je v rôznom štádiu rozpracovaných cez 150 najmä starých priemyselných skládok. Ďalších 200 musíme čo najskôr začať sanovať.

V preventívnom boji proti suchu, musíme zefektívniť šetrenie s vodou. Ideálne cez druhotné použitie vody či zvýšenie využívania dažďovej vody. (Napríklad vodu z umývadla alebo dažďovú vodu využívať pri splachovaní.)

Posledné volebné obdobie sa rozbehla podpora vodozádržných opatrení z eurofondov pre mestá a obce. V ďalšom období bude nevyhnutné venovať pozornosť podpore vodozádržných opatrení priamo pre domácnosti.

Pri nových veľkých developerských projektoch budeme žiadať vodozádržné opatrenia či využívanie dažďovej vody. Pri existujúcich bytových či rodinných domoch podporovať investície do šetrného nakladania s vodou. Splachovanie a polievanie záhrad pitnou vodou musíme postupne eliminovať.

Pri protipovodňových opatreniach musíme preferovať zelené riešenia, obnovu mokradí a v rozumnej miere i lesných porastov v povodí riek tak, aby sa nenarušil prirodzený cyklus vody v krajine.

Ochrana lesov

V roku 2019 sa podarilo po sedemnástich rokoch naštartovať zmeny v ochrane najvzácnejších území na Slovensku. Na 400 tisíc hektároch najmä lesov sa zakázali plošné výruby a posilnili právomoci štátnych ochranárov. No sme len na začiatku riešenia dlhé roky odkladaného problému. Pritom v súvislosti so zmenou klímy, rizika nedostatku vody sa otázka ochrany lesov musí stať prioritou aj budúcej vlády.

Je nevyhnutná inventúra lesného bohatstva. Treba jasne a definitívne stanoviť, ktoré lesy sú určené výhradne pre ochranu  prírody, ktoré pre rekreáciu a ktoré pre produkciu dreva. Prípadne ich medzistupne.

Podľa výsledkov inventúry štátne pozemky presunúť do správy ministerstva životného prostredia (chránené), obcí a miest (rekreačné) a časť nechať pod agrorezortom (hospodárske). Vďaka tomu sa zruší krížová správa štátnych pozemkov, kedy spravujú, chránia alebo hospodária všetci a nikto.

Na základe inventúry lesného bohatstva sa zjednotí správa v týchto územiach tak, aby vlastníci, obce, podnikatelia a občania jasne vedeli čo možno a čo nemožno vykonávať.

Ďalším krokom je zvyšovanie zastúpenia bezzásahového územia. V súčasnosti sú v najprísnejšie chránenom režime približne 2 % územia. Pritom 5 %-né zastúpenie je považované za nevyhnutné.

Je potrebné pokračovať v naštartovanom trende odkupovania súkromných pozemkov do rúk štátu. Ďalšie územia v chránených oblastiach získavať prostredníctvom výmeny súkromných pozemkov za pozemky spravované štátom. Aby v bezzásahových územiach rástlo zastúpenie štátnych pozemkov.

Rozšíriť nástroj zmluvnej starostlivosti, kedy vlastníci získavajú od štátu podporu /dotáciu za to, že na ich pozemkoch hospodária výlučne v záujme ochrany prírody.

Zvýšiť transparentnosť lesného hospodárstva a sprístupniť verejnosti aktuálne údaje o ťažbe dreva v národných parkoch. Zamedzí sa tým nelegálnej ťažbe a ochránia sa poctiví lesníci pred krivými obvineniami.

Zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie podpory pre správcov lesných pozemkov, ktorí namiesto ťažby podporujú prírode blízke hospodárenie v lesoch a podporujú ekosystémové funkcie lesa. (ochrana pôdy, zachytávanie uhlíka, vodozádržná funkcia, zachovávanie biodiverzity, …)

Ochrana prírody a životného prostredia

V oblasti ochrany prírody a biodiverzity máme na Slovensku čo dobiehať. Za posledné obdobie sa podarilo uviesť do života viacero programov starostlivosti o vzácne územia či programy záchrany vzácnych živočíchov. Naštartovali sa zmeny aj v dvoch kľúčových inštitúciách na ochranu prírody a životného prostredia na Slovensku – Štátnej ochrane prírody SR a Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Zároveň v nadrezortnej spolupráci vznikla aj takzvaná enviropolícia.

V najbližšom období plánujeme v naštartovaných reformách pokračovať, aby organizácie na ochranu prírody a životného prostredia získavali vyššiu dôveru verejnosti.

Naďalej zvyšovať transparentnosť a odbornosť pri ich rozhodovaní. Aby ich činnosť nebola len sankčná, ale hlavne preventívna.

Bude nevyhnutné v ďalšom období presunúť odbory starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch pod priamu správu ministerstva životného prostredia. Vďaka tomu bude možné zaisťovať ich relevantné personálne obsadenie a adekvátne finančné ohodnotenie ich zamestnancov.

Ochrana pôdy

Pri poľnohospodárstve je nevyhnutné zvýhodniť hospodárov, ktorí siahajú po ekologických postupoch, ktoré zachovávajú kvalitu pôdy a sú ohľaduplné napríklad k opeľovačom a vtáctvu.

Pri podpore súkromných poľnohospodárov treba finančne zohľadňovať, či dochádza k striedaniu plodín, aby sa zachovali živiny a nedochádzalo k vysušovaniu pôdy. Zároveň treba motivovať k vytváraniu vhodných  podmienok pre opeľovače a iné významné druhy. Pri pôde a území v správe štátu zaviesť ekologické aspekty obhospodarovania povinne.

Považujeme za potrebné nastaviť konkrétny strop pre rozlohy polí, na ktorých sa pestujú monokultúry alebo energoplodiny (napríklad repka).  

Pri živočíšnej výrobe nastaviť prísne pravidlá pre veľkokapacitné farmy, aby sme sa vyhli nadmernému znečisťovaniu či poškodzovaniu životného prostredia.

Vytvoriť schému na podporu obnovy krajinných prvkov v poľnohospodárstve. Obnovovanie vetrolamov, lokálnych trávnatých porastov, remízok, … ktoré zabraňujú vysušovaniu pôdy a zároveň tvoria útočiská pre vzácne druhy a opeľovače.

Ochrana ovzdušia a klímy

V roku 2017 sa na Slovensku modernizovala legislatíva na ochranu ovzdušia. Umožnilo sa vyhlásiť nízkoemisné zóny, začali sa sprísňovať emisné limity pre stredne veľkých znečisťovateľov, zaviedlo sa efektívne informovanie o smogových situáciách. Zaistili sme vznik modernizačného fondu, ktorým sa prispieva na ekologizáciu priemyslu a aktívne sa podieľali na projekte transformácie uhoľného regiónu Hornej Nitry. No musíme ísť ďalej.

Naštartovali sme pilotný projekt výmeny starých neekologických kotlov v domácnostiach. Čoskoro sa vymení 10 000 vykurovacích zariadení za ekologickejšie plynové. Vo výmenách starých kotlov v domácnostiach musíme pokračovať, aby sme najstaršie kotly zamenili za ekologickejšie a to všade, kde je to možné.

Bude nevyhnutné venovať pozornosť aj oblastiam bez stopercentného prístupu k plynu, napríklad v okrese Rimavská Sobota alebo v regióne Oravy. V prípady týchto regiónov vyhlásime špeciálnu výzvu na výmenu starých vykurovacích zariadení za ekologickejšie, no nezávislé na plyne.

Najmä v mestách posilňovať zastúpenie nízkoemisnej dopravy  – železničnej, prípadne vodnej. Je potrebné zvyšovať v mestách a obciach podiel zelenej infraštruktúry. Teda rozširovanie mestských parkov a prvkov zelene.

Treba naštartovať spravodlivú podporu obnoviteľných zdrojov energie. Slovensko má potenciál pokryť energiou zo slnka takmer 30 % spotreby elektriny. Obrovský potenciál je v geotermálnych vodách či veternej energie. Je nevyhnutné spoločnými verejnými a súkromnými investíciami podiel obnoviteľných zdrojov zvyšovať a naopak znižovať energetickú náročnosť priemyslu. Táto náročnosť je dvojnásobne vyššia ako je priemer EÚ, čo znižuje aj našu konkurencieschopnosť.

Naďalej posilňovať povesť Slovenska ako envirozodpovednej krajiny. Nadviazať na diplomatické úspechy spojené s prijatím Parížskej dohody, pristúpeniu k Zelenému klimatickému fondu či predsedníctvu V4.

Ochrana krajiny pred skládkami

V boji proti skládkam sme na Slovensku za 4 roky prešli obrovský kus cesty. Začali sme motivovať obce triediť prostredníctvom motivačne nastavených poplatkov za skládkovanie, presadili sme zálohovanie a zákaz jednorazových plastových výrobkov. Podporili sme cez 270 projektov v oblasti odpadového hospodárstva. A naštartovali obehovú ekonomiku. Treba ďalej pokračovať.

Naďalej je nevyhnutné znižovať atraktivitu skládkovania. Aby sa Slovensko definitívne zbavilo povesti skládkovej veľmoci. Nastavovať odpadovú politiku tak, aby sa oplatilo triediť, recyklovať, prípadne energeticky zhodnotiť. A naopak aby sa skládkovanie stávalo najmenej výhodným spôsobom nakladania s odpadom.

Kľúčovým krokom je zavádzanie množstvového zberu v mestách a obciach. Teda zrušiť obyvateľom paušálny poplatok a zaviesť motivačný. Aby domácnosť, ktorá triedi platila menej ako susedia, ktorí netriedia. Touto cestou dokážeme znížiť množstvo odpadu na skládkach a zodpovedným domácnostiam znížiť náklady za odvoz odpadu.

V prípade čiernych skládok opätovne zvýšiť výšku pokút. A spoločne s obcami nastaviť mechanizmus nahlasovania a vymáhania pokút od páchateľov.

Potrebné budú ďalšie investície do moderných recyklačných zariadení. Zároveň na Slovensku chýba relevantná podpora komunálnych centier opätovného používania. Teda sociálne – environmentálne centrá, kde občania môžu vymieňať už nepotrebné veci.

Potrebné bude razantné obmedzenie plytvania jedlom v domácnostiach, reštauráciách aj v obchodoch. Prostredníctvom zjednodušenia a zjednotenia označovania potravín.

Podpora bude potrebná na budovanie moderných bioplynových staníc, ktoré budú z biologicky rozložiteľného odpadu vyrábať energiu a nebudú zaťažovať svoje okolie.

V boji proti plastom pripraviť zákaz ďalších zbytočných plastov, napríklad úplný zákaz igelitových tašiek a podporovať ich alternatívy na viacnásobné použitie.

Zaviesť envirovýchovu na základných školách ako povinnú súčasť osnov.